Tổng số tiền Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học nhận được cho đến ngày 30-09-2019 là: 10.206.628.860 VNĐ (Mười tỷ hai trăm lẻ sáu triệu sáu trăm hai mưới tám ngàn tám trăm sáu mưới đồng)
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 2384/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o---------

Huế, ngày 13 tháng 10 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Quỹ giáo dục Huế Hiếu Học

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Nghị định số 177/1999/NĐ-CP ngày 22/12/1999 của Chính Phủ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ xã hội, từ thiện;
- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Trưởng ban sáng lập Quỹ;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho phép thành lập Quỹ Giáo dục Huế hiếu học;

 

Điều 2. Quỹ Giáo dục Huế hiếu học được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Quỹ Giáo dục Huế hiếu học được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng;
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Huế và Trưởng ban sáng lập Quỹ Giáo dục Huế Hiếu Học chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TVTU;
- TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP;CV; NC; TH; VX;
- Lưu; VT; ĐT; 45

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

 

NGUYỄN XUÂN LÝ
(đã ký và đóng dấu)

 

<< Quay lại


LIÊN KẾT
Logo Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học
Hoà Bình Corporation
Tôn Đông Á
Học Bổng Thầy Đinh Hoà
Học Bổng Phạm Kiêm Âu
Học Bổng Hội Ái Hữu Quốc Học Đồng Khánh NamCali Hoa Kỳ
Công Ty TNHH TM & DV Bảo Kỳ
Công Ty Thiết Kế và Xây Dựng Thiên An
Trung tâm Công nghệ thông tin TT-Huế
Khám Phá Huế
Net Cố Đô
Huế Xa
SCAVI
Dự báo thời tiết Việt Nam
Festival Huế 2020
Nhóm Thiện Nguyện Nước Ngọt Huế
CTY TNHH Sông Hưng
Trường Đại Học Y Khoa-VP Tư vấn Di truyền và Hỗ trợ Trẻ khuyết tật (OGCDC)
Ghi rõ nguồn www.huehieuhoc.com khi bạn sử dụng lại thông tin từ website này.