Tổng số tiền Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học nhận được cho đến ngày 30-06-2020 là: 10.624.912.860 VNĐ (Mười Tỷ Sáu trăm hai mươi bốn triệu chín trăm mươi hai ngàn tám trăm sáu mươi đồng)


BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

TT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ
1 Nguyễn Văn Tịnh Giám đốc SG
2 Bảo An Phó Giám đốc, phụ trách Học bổng 141 Vạn Kiếp P3, BT, Tp HCM, VN
3 Nguyễn Chí Phước Phó Giám đốc SG
4 Nguyễn Hữu Lễ Phó giám đốc, Đại diện ở Huế 21 Đặng Trần Côn, TpHuế, VN
5 Lê Đình Hậu Phó Giám đốc, phụ trách Kết nối Hương Chữ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

LIÊN KẾT
Logo Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học
Hoà Bình Corporation
Tôn Đông Á
Học Bổng Thầy Đinh Hoà
Học Bổng Phạm Kiêm Âu
Học Bổng Hội Ái Hữu Quốc Học Đồng Khánh NamCali Hoa Kỳ
Công Ty TNHH TM & DV Bảo Kỳ
Công Ty Thiết Kế và Xây Dựng Thiên An
Trung tâm Công nghệ thông tin TT-Huế
Khám Phá Huế
Net Cố Đô
Huế Xa
SCAVI
Dự báo thời tiết Việt Nam
Festival Huế 2020
Nhóm Thiện Nguyện Nước Ngọt Huế
CTY TNHH Sông Hưng
Trường Đại Học Y Khoa-VP Tư vấn Di truyền và Hỗ trợ Trẻ khuyết tật (OGCDC)
Ghi rõ nguồn www.huehieuhoc.com khi bạn sử dụng lại thông tin từ website này.